مين نعنا نشنين

 الهدف نغ

نشنين ذ إجن لمجموعة إي تباعن لمسيح، نوفا ابريذ ن نيعمث إي دجان كي لكتاب إيقدسن أوخا إيتشانغ رجاء ذ سلام ذ مرحبث نتاث ذ لعلاقة نيشان جارنغ ذ سيذي ربّي، سبب ذ مين إكا لمسيح.
نرزو انشجع أوخا انعاون إيوذان حما ادكتشفن رحق. روخنيث اذطاعن أوخا اذشاركن رخبار إيسفراحن إي دجان كي لكتاب إيقدسن اك إيذان.

Extraordinary Experiences

After trying everything the world tells us will fulfill our hearts, we have found that all of these things (money, power, success, popularity, etc.) ultimately come up empty. Since we first learned about and began experiencing the God who made us and loves us, our lives have been forever changed. 

We believe with all our hearts that you too can find answers to life’s questions and struggles. Your life does have purpose and you too can discover these truths together with others who are also searching for meaning in their lives.

God's Message

وَامِي يحِبّ أَربِّـي دُّنشْت-أَ، ئِهْذَا-يَاس مِّيس أَوحْذَانِي حمَا ونِّي زَّايس غَا يَامْنن وَار يفنِّي شَا اَغَارس ثِيڒِي ثُوْذَارْث ن ڒبْدَا.  أَربِّـي وَار د يسّكّ شَا مِّيس غَار دُّنشْت حمَا اَذ يحَاسب يوْذَان؛ لَّا، يسّكّ-يث-يذ حمَا اَزَّايس يسنْجم يوْذَان.   يوحنا 3‏:16‏-17

This site uses cookies to ensure you get the best experience.